Skip to content

Informacja o projekcie

Fundacja CONCORDIA Szczecin

projekt UE

Fundacja Concordia Szczecin, której celem jest szeroko rozumiane wspieranie rozwoju lokalnego, w tym rozwoju przedsiębiorczości i aktywności lokalnej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu grup zmarginalizowanych uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 na projekt:

„Edukacja nam niestraszna”

Projekt realizowany jest w okresie: 01.09.2019 r. – 31.08.2020 r.

Celem głównym jest poprawa jakości nauczania w SP Strachocin do VIII 2020 roku.

Cel główny będzie realizowany poprzez cele szczegółowe:

 • Cel 1: Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy u min. 43 uczniów SP Strachocin do VIII 2020 roku w obszarach zainteresowań uczniów.
 • Cel 2: Podniesienie jakości nauczania w zakresie kompetencji kluczowych, umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy w SP Strachocin poprzez podniesienie kompetencji min. 10 nauczycieli SP Strachocin. do VIII 2020 r.

W celu prawidłowej realizacji zadań, w tym przeprowadzenia zajęć dla uczniów i uczennic oraz wsparcia ucznia w zakresie zdiagnozowanych potrzeb fundacja zakupi i przekaże Szkole umową darowizny rzeczowej wyposażenie niezbędne do realizacji kół zainteresowań

Projekt przewiduje:

 • Utworzenie wewnętrznej szkolnej sieci do podnoszenia kompetencji nauczycieli, dzięki której nauczyciele w zorganizowany sposób będą mogli współpracować między sobą, w szczególności przez wymianę informacji i doświadczeń w celu doskonalenia swojej wiedzy i umiejętności nie tylko „ w realu ”na terenie szkoły, ale co ważne także wspólnie na forum będą mogli wymieniać informacje dot. bieżących potrzeb;
 • Prowadzenie zajęć w formie różnorodnych kół zainteresowań – Szkolne Zielarskie Koło Naukowe, Szkolne Koło Inżynierii Lądowej i Maszyn Prostych, Szkolne koło dziennikarskie, Szkolne Koło Elektronicznej Literatury z Klubem Dyskusyjnym, Szkolne Koło Gier Strategicznych Planszowych i Szachów, Szkolne Koło Programowania Artystycznego, W ramach tych form przewiduje się także zakup i przekazanie szkole umową darowizny rzeczowej sprzętu i pomocy dydaktycznych niezbędnych do ich prowadzenia.
 • Dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania organizowane poza szkołą. Planowane są 4 wyjazdy – po 2 na semestr do jednego z wybranych przez uczniów miejsc: – Centrum interaktywnej edukacji i zabawy we Wrocławiu,
 • Centrum Nowoczesności „Młyn Wiedzy” w Toruniu,- Planetarium w Toruniu,- Experymentarium w Łodzi,- Stacja Kosmiczna w Sopotni Wielkiej,- Planetarium w Chorzowie lub innego dającego możliwość nabycia kluczowych kompetencji
 • Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla wszystkich, uczniów klas VII – VIII biorących udział w projekcie

W ramach projektu założono osiągnięcie następujących wskaźników:

 • Objęcie wsparciem 10 nauczycieli;
 • Objęcie wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych 50 uczniów;
 • Przeprowadzenie 320 godzin zajęć w ramach kół zainteresowań
 • Zorganizowanie 4 warsztatów wyjazdowych
 • Objęcie doradztwem edukacyjno-zawodowym min. 5 uczniów

Wartość projektu:

 326 915,00 zł

 Dofinansowanie z

Europejskiego Funduszu Społecznego:

308 813,00 zł.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.