Skip to content

Cele fundacji

Fundacja CONCORDIA Szczecin

 1. Szeroko rozumiane wspieranie rozwoju lokalnego, w tym rozwoju przedsiębiorczości i aktywności lokalnej, działalność oświatowa i edukacyjna oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu grup zmarginalizowanych,
 2. upowszechnianie nauki i edukacji, w szczególności przedmiotów ścisłych, nauk przyrodniczych i jeżyków obcych,
 3. wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży na terenie rzeczypospolitej polskiej,
 4. wspieranie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
 5. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
 6. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 7. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 8. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
 9. ochrona i promocja zdrowia,
 10. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
 11. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 12. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 13. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 14. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 15. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami.