Skip to content

Regulamin uczestnictwa

Fundacja CONCORDIA Szczecin

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU

Niniejsze zasady stosuje się do zadań wykonywanych w ramach projektu

Edukacja nam niestraszna

Projekt Edukacja nam niestraszna  zwany dalej Projektem realizowany jest przez Fundację „Concordia Szczecin” na podstawie umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Zasady rekrutacji uczestników

§1

 1. Projekt obejmuje uczniów Szkoły Podstawowej w Strachocinie uczących się w klasach I – VIII, rodziców uczniów, nauczycieli oraz Szkołę Podstawową w Strachocinie zwanej dalej Szkołą.
 2. Rekrutacja uczestników nastąpi na zasadach określonych w niniejszym rozdziale.
 3. Każda osoba zainteresowana uczestnictwem w projekcie składa wniosek o przyjęcie do projektu na wzorze określonym w załączniku nr 1,2 do niniejszego regulaminu.
 4. Wzór wniosku dla Szkoły stanowi załącznik nr 3.
 5. Rekrutacja do projektu ma charakter ciągły gdyż konstrukcja projektu ma charakter otwarty i umożliwia objęciem wszystkich zainteresowanych.

§2

 1. Fundacja „Concordia Szczecin” weryfikuje złożone wnioski dzieci wg następujących kryteriów:
  1. podpisany formularz i oświadczenia przez przynajmniej jednego rodzica i/lub opiekuna prawnego;
  2. uczęszczanie do szkoły SP w Strachocinie, co jest wskazane w formularzu;
  3. w przypadku dziecka niepełnosprawnego do formularza musi być dołączona kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej spełniające kryteria określone w regulaminie konkursu 08.03.00-IP.02-32-K34/18.
 2. Fundacja „Concordia Szczecin” weryfikuje złożony wniosek Szkoły  wg następujących kryteriów:
  1. podpisany formularz i oświadczenia przez Dyrektora Szkoły;
 3. Fundacja „Concordia Szczecin” weryfikuje złożone wnioski nauczycieli:
  1. podpisany formularz i oświadczenia nauczyciela zgłaszającego się do projektu;
  2. skierowanie Dyrektora Szkoły do projektu;
  3. w przypadku osoby niepełnosprawnej do formularza musi być dołączona kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności spełniającego kryteria określone w regulaminie konkursu 08.03.00-IP.02-32-K34/18.
 4. Weryfikacja i przyjęcie do projektu będzie potwierdzone Uchwałą Zarządu Fundacji.

Zespół projektowy

§3

 1. Zarząd Fundacji powoła zespół projektowy w składzie: Prezes Fundacji, Koordynator projektu, Dyrektor SP w Strachocinie.
 2. Zespół ma charakter doradczy dla Zarządu Fundacji.
 3. Do zadań zespołu należy:
  1. Monitoring realizacji projektu;
  2. Przygotowanie i zatwierdzenie planu realizacji projektu;
  3. Przygotowanie planu promocji;
  4. Przygotowanie regulaminu projektu;
 4. Decyzje zespołu zapadają w formie głosowania większością głosów.
 5. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezes Fundacji.
 6. Decyzje potwierdzane są Uchwałami Zarządu.
 7. Zespół Zarządzający spotyka się minimum raz na miesiąc.

Promocja projektu

§4

 1. Zespół zarządzający przygotuje plan promocji projektu.
 2. Plan promocji projektu zostanie zatwierdzony Uchwałą Zarządu po uprzednim zatwierdzeniu przez Zespół zarządzający.
 3. Plan promocji zostanie przygotowany zgodnie z wytycznymi określonymi w umowie o dofinansowanie projektu.
 4. Plan promocji będzie obejmował:
  1. Przygotowanie i wywieszenie tablicy informacyjnej na budynku Szkoły;
  2. Przygotowanie i prowadzenie zakładki na stronie internetowej Fundacji dotyczącej projektu;
  3. Umieszczanie informacji ze strony projektu na Facebooku Fundacji;

Ochrona danych osobowych

§5

 1. Do ochrony danych osobowych w projekcie stosuje się odpowiednio:
  1. Ustawę o ochronie danych osobowych;
  2. Umowę ramową wraz z załącznikami;
  3. Uchwałę Zarządu Fundacji 1/01/2019 z dnia 4 stycznia 2019 roku o bezpieczeństwie i przetwarzaniu danych zwaną dalej Uchwałą.
 2. Dane osobowe uczestników projektu przechowuje się zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale.
 3. Dane osobowe uczestników przetwarzane są na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik do formularzy uczestnictwa w projekcie.
 4. W zakresie przetwarzania powierzonych danych osobowych stosowany będzie system SL 2014.
 5. W przypadku powierzenia danych osobowych innym podmiotom Fundacja poinformuje o tym stronę Umowy.
 6. W zakresie nieokreślonym regulaminem zasady ochrony danych osobowych określają przepisy prawa, umowa o dofinansowanie projektu oraz przepisy wewnętrzne.

Zasady wyboru wykonawców do realizacji projektu

§6

Do wyboru wykonawców stosuje się zapisy regulaminu przyjętego Uchwałą nr 1/03/2018 z dnia 5 marca 2018 roku w sprawie regulaminu zasad dokonywania zakupów w ramach projektów realizowanych ze środków publicznych.

Archiwizacja dokumentów

§7

Dokumenty związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 przechowywane są w okresie do 2 lat od 31 grudnia roku następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego Projektu. 

Postanowienia końcowe

§8

 1. Pozostałe zasady realizacji projektu określają przepisy polskiego prawa, prawa UE, umowa o dofinansowanie, wytyczne dotyczące realizacji projektów.
 2. Pozostałe zasady realizacji projektu określane są na bieżąco w pracach Zespołu projektowego.