Skip to content

Statut

Fundacja CONCORDIA Szczecin

STATUT FUNDACJI
„CONCORDIA SZCZECIN”

Tekst jednolity

Postanowienia ogólne

§1

 1. Fundacja pod nazwą „CONCORDIA SZCZECIN”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:
  SEA AIR CARGO sp. z o.o. z siedzibą pod adresem : 70-767 Szczecin, ul. Hangarowa nr 10, REGON 320235729, NIP 9552172100. reprezentowany przez Prezesa KONRADA ROMANA GULDON zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza HELENĘ POSYNIAK  w kancelarii notarialnej w Szczecinie przy ul. Św. Wojciecha nr 12 w dniu 11.02.2014 r. oraz aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza HELENĘ POSYNIAK  w kancelarii notarialnej w Szczecinie przy ul. Św. Wojciecha nr 12 w dniu 16.04.2014 r. (zmiana treści oświadczenia o ustanowieniu fundacji) działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
 1. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

§2

Fundacja ma osobowość prawną.

§3

Siedzibą Fundacji jest miasto Szczecin.

§4

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność, także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy
  w wybranych językach obcych.
 3. Dla wykonywania swych działań statutowych Fundacja może tworzyć oddziały.

Cele i zasady działania Fundacji.

§5

Celami Fundacji jest:

 1. szeroko rozumiane wspieranie rozwoju lokalnego, w tym rozwoju przedsiębiorczości i aktywności lokalnej, działalność oświatowa i edukacyjna oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu grup zmarginalizowanych,
 2. upowszechnianie nauki i edukacji, w szczególności przedmiotów ścisłych, nauk przyrodniczych i języków obcych,
 3. wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
 4. wspieranie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
 5. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
 6. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 7. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 8. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
 9. ochrona i promocja zdrowia,
 10. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
 11. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 12. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 13. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 14. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 15. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

§6

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. inicjowanie organizowanie, prowadzenie, wspieranie oraz finansowanie przedsięwzięć mających na celu realizację celów Fundacji,
 2. organizację szkoleń, kursów, praktyk, konferencji, seminariów, wystaw, koncertów, targów, wyjazdów studyjnych, prezentacji, działalności wydawniczej,
 3. organizację konsultacji, doradztwa, poradnictwa, coachingu,
 4. przeprowadzenie badań, analiz, opracowań, ekspertyz,
 5. rozpowszechnianie dobrych praktyk i metod rozwoju,
 6. świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej, usługowej, rzeczowej, organizacyjnej, naukowej, oświatowej, edukacyjnej i merytorycznej na rzecz podmiotów znajdujących się w obszarze celów Fundacji,
 7. organizację systemu informacji i promocji, oraz podejmowanie akcji promocyjnych kampanii informacyjnych reklamowych,
 8. inicjowanie, organizowanie, prowadzenie i finansowanie działań społeczno – wychowawczych, oświatowych, kulturalnych, sportowych, edukacyjnych,
 9. rehabilitację zawodową, społeczną oraz psychoruchową,
 10. inicjowanie, organizowanie i prowadzenie i finansowanie konkursów,
 11. wspomaganie społecznych inicjatyw zbieżnych z celami Fundacji,
 12. inicjowanie, organizowanie, prowadzenie, promowanie, wspieranie, finansowanie innych działań mających na celu realizację celów statutowych Fundacji.

§7

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

Majątek i dochody Fundacji.

§8

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.000 (jeden tysiąc) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§9

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

 1. darowizn,
 2. spadków,
 3. subwencji osób prawnych i fizycznych,
 4. dotacji,
 5. grantów,
 6. dochodu majątku Fundacji,
 7. ofiarności publicznej,
 8. dochodów z odsetek bankowych,
 9. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych.

§10

 1. Majątek Fundacji stanowią środki finansowe oraz nieruchomości i inne aktywa nabyte przez Fundację.
 2. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.
 3. Majątek i dochody Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych i na pokrycie kosztów działalności Fundacji.
 4. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Władze Fundacji.

§11

 1. Władzą Fundacji jest Zarząd Fundacji.
 2. Zarząd Fundacji składa się z jednej do trzech osób, w tym z Prezesa Fundacji;
 3. Prezes Fundacji powołany jest przez Fundatora zarządzeniem;
 4. Prezes Fundacji może powoływać i odwoływać członków Zarządu Fundacji, w tym Wiceprezesa Fundacji;
 5. Zarząd Fundacji powołany jest na czas nieograniczony;
 6. Prezes Fundacji może być odwołany przez Fundatora zarządzeniem w przypadku:
  1. rażącego naruszenia prawa przez Prezesa Fundacji,
  2. działania Zarządu niezgodnie ze statutem Fundacji,
 7. Członkostwo w Zarządzie wygasa również na skutek śmierci, ubezwłasnowolnienia, zrzeczenia się mandatu członka, Wiceprezesa lub Prezesa Fundacji;

§12

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
  1. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych
  2. uchwalanie regulaminów,
  3. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
  4. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
  5. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
  6. podejmowanie decyzji w wszelkich innych sprawach dotyczących Fundacji.
 3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność Prezesa Fundacji;
 4. W przypadku posiedzeń Zarządu w składzie dwuosobowym o ważności podejmowanych uchwał decyduje głos Prezesa Fundacji;
 5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

Sposób Reprezentacji

§13

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, składa Prezes Fundacji.

Zmiana Statutu

§14

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji.

Połączenie z inną fundacją.

§15

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§16

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały.

Likwidacja Fundacji.

§17

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.

§18

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.

§19

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji
o zbliżonych celach.