EMPATIA 60+

Miło nam poinformować, że Fundacja CONCORDIA Szczecin otrzymała dofinansowanie w kwocie 106 336 zł  w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020 na realizację projektu „EMPATIA 60+”

Celem projektu jest rozwój systemów wsparcia umożliwiających zaspokojenie specyficznych dla wieku podeszłego potrzeb, w tym rozwój usług umożliwiających jak najdłuższe utrzymanie/podtrzymanie samodzielności poprzez zwiększenie aktywności osób starszych i ich działań jako wolontariuszy na rzecz mieszkańców Goleniowa przy zapewnieniu usług asystenckich oraz opiekuńczych dla samych osób starszych. Poprzez utworzenie „Klubu emeryta, rencisty i inwalidy”, w ramach którego działać będą, przy wsparciu asystentów osób starszych wewnętrzne grupy wolontariuszy osób starszych zwiększymy możliwości ich aktywności, co pozwoli na jak najdłuższe utrzymanie/podtrzymanie samodzielności. Jest to nowa forma działania na rzecz osób starszych poprzez same osoby starsze, które są zainteresowane wspieraniem innych. Działania pozwolą na stworzenie trwałego, nowego narzędzia wsparcia dla osób starszych zamieszkałych na terenie miasta. Dzięki realizowanemu przedsięwzięciu osoby starsze będą mogły aktywnie uczestniczyć w życiu miasta i aktywnie pomagać innym. Dodatkowym wzmocnieniem działań wolontariackich będzie poprawa funkcjonowania psycho –społecznego, osiągniętego przez realizacje elementów terapii zajęciowej nastawionej na poprawę funkcji manualnych osób starszych oraz przeprowadzenie wyjazdowych treningów inter i intrapersonalnych. Współdziałanie ze specjalistami i asystentami w osiągnięciu celu projektu.

Projekt bezpośrednio skierowany będzie do 60 osób w wieku 60+ działających lub, które zgłoszą się do PZERiI w Goleniowie oraz minimum 5 osób w wieku niższym niż 60 lat 5 wolontariuszy – asystentów/opiekunów osób starszych zrekrutowanych spośród osób na stałe współpracujących z Fundacją.

Głównym rozwój systemów wsparcia umożliwiających zaspokojenie specyficznych dla wieku podeszłego potrzeb, w tym rozwój usług umożliwiających jak najdłuższe utrzymanie/podtrzymanie samodzielności poprzez zwiększenie aktywności osób starszych i ich działań jako wolontariuszy na rzecz mieszkańców miasta przy zapewnieniu usług asystenckich oraz opiekuńczych dla samych osób starszych do końca 2018 roku m.in. poprzez:

  • utworzenie „Klubu emeryta, rencisty i inwalidy” działającego przy PZERiI, w jego siedzibie do końca 2018 roku;
  • Prowadzenie grupy interwencyjnej i organizację 300 godzin dyżurów specjalistów: psycholog, prawnik, psychoterapeuta, ekonomista, w okresie realizacji projektu dla min.100 osób starszych 60+ z terenu Goleniowa i okolic;
  • Organizacja terapii zajęciowej ARTE dla 40 wolontariuszy 60+, w tym min. 10 osób w wieku 75+ i/lub niepełnosprawnych;

Zakładane rezultaty projektu to:

  • Utworzenie grupy 60 wolontariuszy, działających w ramach Klubu;
  • Przeprowadzenie treningów inter i intra personalnych dla łącznie 20 wolontariuszy
  • Poprawa funkcjonowania wolontariuszy, poprzez przeprowadzenie 36 godzin superwizji
  • Przeprowadzenie 300 godzin poradnictwa prawnego, psychologicznego, ekonomicznego i terapeutycznego
  • Poszerzenie wiedzy z zakresu przeciwdziałania przemocy u 100 osób po 2 spotkaniach w ramach programu „Starszy Pan, starsza Pani…”
  • Stworzenie dwóch grup po 20 osób terapii zajęciowej ARTE i przeprowadzenie łącznie 60 godz. terapii
  • Poszerzenie dostępu do usług asystenckich i opiekuńczych poprzez pozyskanie i przeszkolenie 5 wolontariuszy, którzy będą świadczyć usługi asystenckie na rzecz osób starszych w roku 2018

Projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020