Emp@tia 60+

Miło nam poinformować, że Fundacja CONCORDIA Szczecin otrzymała dofinansowanie w kwocie 147 936,00 zł  w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020 na realizację projektu „Emp@tia 60+”

Celem projektu jest rozwój systemów wsparcia umożliwiających zaspokojenie specyficznych dla wieku podeszłego potrzeb, w tym rozwój usług umożliwiających jak najdłuższe utrzymanie/podtrzymanie samodzielności poprzez zwiększenie aktywności osób starszych i ich działań jako wolontariuszy na rzecz mieszkańców Goleniowa przy zapewnieniu usług asystenckich oraz opiekuńczych dla samych osób starszych. Poprzez utworzenie przy PZERiI w Goleniowie „Centrum asystenckiego”, w ramach którego działać będą, przy wsparciu asystentów osób starszych wewnętrzne grupy wolontariuszy osób starszych, dzięki czemu zwiększymy możliwości ich aktywności, co pozwoli na jak najdłuższe utrzymanie/podtrzymanie samodzielności. Jest to nowa forma działania na rzecz osób starszych wspieranych przez inne osoby starsze wykazujące chęć niesienia pomocy innym. Działania pozwolą na stworzenie trwałego, nowego narzędzia wsparcia dla osób starszych zamieszkałych na terenie miasta opartego na silnych fundamentach. Dzięki realizowanemu przedsięwzięciu osoby starsze będą mogły aktywnie uczestniczyć w życiu miasta i aktywnie pomagać innym.

Dodatkowym wzmocnieniem działań wolontariackich będzie poprawa funkcjonowania psycho –społecznego, osiągniętego przez:

 1. realizacje elementów terapii zajęciowej nastawionej na poprawę funkcji manualnych/sprawnościowych osób starszych
 2. przeprowadzenie wyjazdowych treningów inter i intrapersonalnych.
 3. Przeprowadzenie szkolenia wolontariuszy z zakresu prawnych podstaw wolontariatu
 4. Przeprowadzenie szkolenia dla wolontariuszy z zakresu podstaw fizjoterapii
 5. Utworzenie grupy samopomocowej „historyczno-turystycznej”

Zakładane jest współdziałanie ze specjalistami i asystentami w osiągnięciu celu projektu. Planowane działania zostały przygotowane wspólnie z PZERiI i są odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby w środowisku osób w wieku 60+ uczestniczących w działaniach PZERiI na terenie miasta Goleniowa. Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu samoorganizacji środowiska osób starszych, zwiększenia oferty usług dla tego środowiska oraz zwiększenie aktywności działających w nich wolontariuszy.

Projekt bezpośrednio skierowany będzie do 60 osób w wieku 60+ działających lub, które zgłoszą się do PZERiI w Goleniowie oraz minimum 5 osób w wieku niższym niż 60 lat 5 wolontariuszy – asystentów/opiekunów osób starszych zrekrutowanych spośród osób na stałe współpracujących z Fundacją.

Głównym celem projektu jest rozwój systemów wsparcia umożliwiających zaspokojenie specyficznych dla wieku podeszłego potrzeb, w tym rozwój usług umożliwiających jak najdłuższe utrzymanie/podtrzymanie samodzielności poprzez zwiększenie aktywności osób starszych i ich działań jako wolontariuszy na rzecz mieszkańców miasta przy zapewnieniu usług asystenckich oraz opiekuńczych dla samych osób starszych do końca 2019 roku m.in. poprzez:

 • utworzenie „Centrum asystenckie przy PZERiI”, w jego siedzibie do końca 2019 roku;
 • Prowadzenie grupy interwencyjnej i organizację 300 godzin dyżurów specjalistów: psycholog, prawnik, psychoterapeuta, ekonomista, w okresie realizacji projektu dla min.100 osób starszych 60+ z terenu Goleniowa i okolic;
 • Organizacja terapii zajęciowej ARTE dla 30 wolontariuszy 60+, w tym min. 10 osób w wieku 75+ i/lub niepełnosprawnych;

Zakładane rezultaty projektu to:

 • Utworzenie grupy 60 wolontariuszy, działających w ramach Klubu;
 • Przeprowadzenie treningów inter i intra personalnych dla łącznie 20 wolontariuszy
 • Poprawa funkcjonowania wolontariuszy, poprzez przeprowadzenie 42 godzin superwizji
 • Przeprowadzenie 300 godzin poradnictwa prawnego, psychologicznego, ekonomicznego i terapeutycznego
 • Poszerzenie wiedzy z zakresu przeciwdziałania przemocy u 100 osób po 2 spotkaniach w ramach programu “Starszy Pan, starsza Pani…”
 • Szkolenie z prawnych podstaw wolontariatu
 • Szkolenie z zakresu podstaw fizjoterapii
 • Utworzenie grupy historyczno-turystycznej
 • Stworzenie dwóch grup po 15 osób terapii zajęciowej ARTE i przeprowadzenie łącznie 70 godz. terapii
 • Poszerzenie dostępu do usług asystenckich i opiekuńczych poprzez pozyskanie i przeszkolenie 5 wolontariuszy, którzy będą świadczyć usługi asystenckie na rzecz osób starszych w roku 2019

Projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020